ALGEMENE VOORWAARDEN


Definities en interpretatie

1.1 in deze algemene voorwaarden betekent:
Contract - elk contract voor de verkoop van goederen en/of de levering van diensten tussen ons en u waarin deze Voorwaarden zijn opgenomen; Voorwaarden - de standaard algemene verkoopvoorwaarden die hieronder zijn vermeld, waaronder het Retourbeleid en alle speciale algemene voorwaarden die schriftelijk door ons zijn bevestigd; Goederen - de goederen en/of diensten die we in overeenstemming met deze Voorwaarden zullen leveren uit hoogde van een geaccepteerde bestelling; Retourbeleid - de standaard algemene voorwaarden die hier te vinden zijn: https://www.yoursclothing.nl/returns-policy, en van toepassing zijn als Goederen door u aan ons worden geretourneerd en die hierbij in deze Voorwaarden zijn opgenomen; wij/we - Yours Clothing Limited en “ons” en “onze” worden overeenkomstig geïnterpreteerd; u - de persoon die een bestelling plaatst voor de Goederen en het Contract met ons aangaat en “uw” wordt overeenkomstig geïnterpreteerd.

1.2 De kopjes van deze Voorwaarden zijn slechts voor het gemak en zijn niet van invloed op de interpretatie van de Voorwaarden.

1.3 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn wij, in het geval dat naar ons eigen oordeel rechten en beslissingen moeten worden uitgeoefend of genomen, niet verplicht jegens u om de beslissing te rechtvaardigen of een reden ervoor te geven.

1.4 Wanneer in deze Voorwaarden onze voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist, zullen wij deze toestemming niet onredelijk weigeren of vertragen.

1.5 Alle rechten die uitdrukkelijk door deze Voorwaarden aan ons zijn voorbehouden of verleend gelden behoudens enige andere rechten die wij van tijd tot tijd hebben.

Basis voor verkoop

2.1 Deze Voorwaarden (die van tijd tot tijd door ons worden bijgewerkt) vormen de volledige overeenkomst. Wijzigingen in deze Voorwaarden zijn niet bindend tenzij zij schriftelijk met ons zijn overeengekomen en hieraan zijn gehecht. U bent onderworpen aan het beleid en de voorwaarden die op het moment dat u de Goederen bij ons bestelt van kracht zijn, tenzij genoemde wijziging door de wet, overheid of toezichthouder wordt vereist (in welk geval deze op alle bestellingen die u in het verleden hebt geplaatst van toepassing zijn). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die u op een bepaald moment bij ons doet ongeacht hoe de bestelling is gedaan.

2.2 Onze werknemers en vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om verklaringen te doen betreffende de Goederen tenzij deze schriftelijk door ons worden bevestigd. Bij het aangaan van een Contract bevestigt u dat u niet op dergelijke verklaringen die niet op deze wijze zijn bevestigd hebt vertrouwd.

2.3 Wanneer Goederen in delen worden geleverd, vormt ieder deel een apart Contract. Verzuim door ons om een deel te leveren geeft u geen recht om andere delen te annuleren.

2.4 Door ons verstrekte specificaties, tekeningen en details betreffende gewichten, afmetingen en prestatie zijn slechts een benadering.

2.5 Wij behouden ons het recht voor om een aanbieding of speciale actie zonder kennisgeving in te trekken. In het geval dat u al een bestelling krachtens de Voorwaarden hebt geplaatst die wij hebben geaccepteerd, zullen wij alle ontvangen betalingen volledig restitueren.

Bestellingen en specificaties

3.1 Uw bestelling vertegenwoordigt een aanbieding om de Goederen te kopen, die door ons wordt geaccepteerd als wij u een schriftelijke acceptatie van de bestelling verstrekken. Wij accepteren uw bestelling alleen als de Goederen voor persoonlijk gebruik en niet voor wederverkoop zijn bestemd. Door het plaatsen van de bestelling verklaart u dat u ten minste 16 jaar oud bent. Alle bestellingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wij kunnen helaas geen Goederen reserveren. We behouden ons het recht voor om te weigeren een bestelling te accepteren.

3.2 Als we redelijkerwijs geloven dat u voornemens bent de Goederen door te verkopen (op eBay of anderszins) behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te weigeren. In het geval dat wij uw bestelling wel accepteren hebben wij het recht u als een commerciële klant te behandelen en:

3.2.1 zijn de rechten die u in clausule 10 (Uw recht om te annuleren) worden verleend niet van toepassing;

3.2.2 worden de voorwaarden van ons Retourbeleid ingetrokken;

3.2.3 accepteren wij alleen geretourneerde Goederen binnen zeven dagen na verzending als ze ten tijde van ontvangst gebreken vertoonden;

3.2.4 brengen wij redelijke administratiekosten in rekening, waaronder niet de verpakkings- en/of bezorgkosten vallen waarvoor u aansprakelijk bent, en die worden bevestigd voorafgaand aan acceptatie van uw bestelling; en

3.2.5 brengen wij de wijzigingen in deze Voorwaarden aan die wij noodzakelijk achten en accepteren alleen een bestelling als deze wijzigingen worden geaccepteerd.

3.3 U bent er verantwoordelijk voor te verzekeren dat de voorwaarden met betrekking tot de bestellingen die u doet juist zijn, en dient ons tijdig alle noodzakelijke informatie ten aanzien van de Goederen te verstrekken om ons in staat te stellen het Contract in overeenstemming met deze Voorwaarden uit te voeren. We zijn niet aansprakelijk voor de kosten en onkosten die u hebt gemaakt vanwege onjuiste informatie die door u is verzonden of, indien de goederen per mobiele telefoon zijn besteld, als resultaat van een netwerkstoring.

3.4 Indien de Goederen moeten worden geproduceerd of door ons in overeenstemming met een door u ingediende specificatie moeten worden bewerkt, (1) zijn de voorwaarden van Clausule 10 (Uw recht om te annuleren) niet van toepassing; (2) vrijwaart u ons tegen alle verlies, schade, kosten en onkosten die tegen ons worden geëist of door ons zijn gemaakt in verband met, of die door ons zijn betaald of waarvan wij de betaling zijn overeengekomen ter schikking van een vordering voor schending van octrooien, auteursrechten, ontwerprechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van enige andere persoon die voortvloeit uit ons gebruik van uw specificatie; (3) behouden wij ons het recht voor om wijzigingen in de specificatie van de Goederen aan te brengen die zijn vereist om aan eventuele geldende wettelijke of EU-voorschriften te voldoen.

3.5 Als de hoeveelheid geretourneerde goederen van 75% door u is overschreden, behouden wij ons het recht voor om £1,00 aan administratiekosten in rekening te brengen voor alle geretourneerde artikelen van volgende bestellingen.

Prijs van de goederen

4.1 De prijs van de Goederen is de prijs die door ons wordt bevestigd op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

4.2 Hoewel we trachten te verzekeren dat alle prijzen in onze catalogi en op onze website juist zijn, kunnen zich fouten voordoen. Als we een fout in de prijs van de door u bestelde goederen ontdekken (ongeacht of dit onze fout of een fout van een derde partij is), zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en u de optie geven om de bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of te annuleren. Als we geen contact met u kunnen opnemen, behandelen we de bestelling als geannuleerd. Als u al voor de goederen hebt betaald en de bestelling vervolgens wordt geannuleerd, wordt het volledige bedrag gerestitueerd

4.3 In het geval dat we de Goederen niet tegen de prijs of volgens de specificatie in de bestelling kunnen leveren, stellen wij u waar mogelijk op de hoogte van veranderingen, en als de bestelde Goederen niet beschikbaar zijn, kunnen wij u vervangende goederen aanbieden waarbij u wordt gevraagd uw bestelling opnieuw te bevestigen met de nieuwe prijs en/of specificatie. U bent niet verplicht om vervangende Goederen te accepteren en hebt recht op restitutie van het hele bedrag als u bevestigt dat de vervangende Goederen niet acceptabel zijn.

4.4 De prijs is inclusief eventuele toepasselijke belasting op de toegevoegde waarde of andere verkoopbelasting (tegen het tarief dat op dat moment van kracht is). Verpakkings- of bezorgkosten waarvoor uw aansprakelijk bent worden bevestigd voordat u de bestelling plaatst.

4.5 Vouchercodes zijn niet geldig voor afgeprijsde artikelen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Betalingsvoorwaarden

5.1 Raadpleeg onze Betalingsopties voor onze betalingsvoorwaarden.

5.2 Als u verzuimt op de vervaldatum te betalen, behouden wij ons het recht voor om: (a) het Contract te annuleren of verdere leveringen aan u op te schorten; (b) u een redelijk rentebedrag over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen van 3% boven het op dat moment geldende basistarief van Lloyds Bank Plc vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd is tot de datum waarop volledige betaling is uitgevoerd, welk rentebedrag dagelijks aangroeit.

5.3 In het geval dat een betaling per cheque of creditcard niet door uw bank of creditcardmaatschappij wordt uitgevoerd, kunnen zij (te weten uw bank, creditcardmaatschappij of ons incassobedrijf “Transax” of “Certegy Ltd”) kosten in rekening brengen. Wanneer wij kosten maken of aansprakelijk worden gesteld voor een niet uitgevoerde betaling, bent u aansprakelijk om het volledige bedrag dat wij hebben moeten betalen te restitueren.

5.4 Alle houders van creditcards en klantenkaarten worden onderworpen aan validatiecontroles en goedkeuring door de kaartuitgever. Als de uitgever van uw betaalkaart weigert een betaling aan ons goed te keuren, zijn wij niet aansprakelijk voor vertraging of niet-levering. Bovendien zal Yours Clothing Limited, ter voorkomen van frauduleus gebruik van creditcards, bank- en klantenkaarten, de namen, adressen en andere informatie die tijdens het bestelproces worden verstrekt aan de hand van commercieel beschikbare bestanden (bijv. kiesregister, kredietbeoordelaars) controleren. Wij behouden ons het recht voor om een derde partij opdracht te geven deze controles uit te voeren. Door uit de catalogus of op onze website te bestellen, geeft u toestemming voor het uitvoeren van dergelijke controles. Het is mogelijk dat wij voordat we uw bestelling kunnen verwerken en verzenden contact per brief, telefoon, SMS of e-mail met u moeten opnemen om gegevens te controleren, omdat we anders niet in staat zijn om uw order te accepteren. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging of niet-levering die hiervan het gevolg kan zijn. Alle verstrekte informatie kan worden doorgegeven aan een geregistreerde kredietbeoordelaar die een aantekening van de informatie kan bewaren. Alle verstrekte informatie wordt behandeld in overeenstemming met de Britse Data Protection Act 1998.

Bezorging

6.1 U moet alle maatregelen treffen om de Goederen in ontvangst te nemen als ze voor bezorging worden aangeboden.

6.2 We streven ernaar u een geschatte datum te verstrekken waarop de Goederen gereed zijn om te worden afgehaald of bezorgd. Wanneer we vernemen dat er vertraging in de bezorgdatum kan optreden, zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en trachten u een herziene datum te verstrekken. Wij zijn niet aansprakelijk voor het door u geleden financiële of andere verlies dat direct of indirect voortvloeit uit onze vertraging of uit ons verzuim de geschatte datum te halen. Leveringstijd is niet van wezenlijk belang voor het Contract tenzij voorafgaand schriftelijk anders door ons is bevestigd. Wij mogen de goederen vroeger dan de vermelde leveringsdatum leveren nadat wij u hiervan redelijke voorafgaande kennisgeving hebben gedaan.

6.3 Als we verzuimen de Goederen (of een deel daarvan) te leveren om ongeacht welke reden anders dan een oorzaak die buiten onze invloedssfeer valt of een fout door u, en we zijn dientengevolge aansprakelijk jegens u, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de (eventuele) extra kosten die u (op de goedkoopste markt) voor vergelijkbare goederen moet betalen om de Goederen die niet aan u zijn geleverd te vervangen.

6.4 Wij behouden ons het recht voor om uw eerste bestelling van Goederen naar het geregistreerde adres van de kaarthouder te sturen ongeacht enig alternatief adres dat u ons hebt opgegeven. Daarna kunnen we trachten Goederen op dit alternatieve adres te bezorgen, maar doen dit naar eigen oordeel en zijn geen verantwoording aan u schuldig op voorwaarde dat we de Goederen aan het geregistreerde adres van de kaarthouder of een alternatief adres sturen. In het geval dat we er niet in slagen binnen 90 dagen of na drie pogingen door ons (de eerste van de twee) de goederen op het geregistreerde adres van de kaarthouder of genoemd alternatief adres te bezorgen vanwege redenen die redelijkerwijs als uw fout kunnen worden aangemerkt, dan kunnen wij naar eigen oordeel de door u aan ons betaalde som restitueren en het Contract annuleren.

6.5 Als u op het voor bezorging vermelde tijdstip de goederen niet in ontvangst neemt of ons geen adequate bezorginstructies geeft, behouden wij ons het recht voor de Goederen op te slaan tot feitelijke levering plaatsvindt, en u de redelijke kosten van opslag (inclusief verzekering) of eventuele kosten voor latere bezorging die wij maken in rekening te brengen.

6.6 Zie ons Leveringsbeleid hier voor bezorgkosten.

6.7 U bent aansprakelijk voor alle douanevereisten en invoerrechten voor levering van Goederen buiten het Verenigd Koninkrijk. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor deze vereisten en rechten. Deze kosten moeten door u worden gedragen en u bent verantwoordelijk voor het naleven van de wetten en verordeningen van het land waarin u de Goederen invoert. We zijn niet aansprakelijk voor vertraging in de levertijden vanwege pakketten die door de douane worden geïnspecteerd. U komt overeen dat als we eventueel aansprakelijk worden gesteld vanwege uw verzuim om aan douanevereisten en invoerrechten te voldoen u ons alle verlies, schade, kosten en onkosten die aan ons worden opgelegd of die wij hebben geleden in verband met een dergelijke vordering terugbetaalt.

6.8 Om voor een snel en gemakkelijk bezorgproces te zorgen, dienen wij het bezorgbedrijf de volgende informatie te verstrekken: uw naam, bezorgadres, e-mail en telefoonnummer.

6.9 Als de bestelling aan ons wordt geretourneerd nadat het bezorgbedrijf voldoende pogingen heeft gedaan, behouden wij ons het recht voor voor elk terugontvangen artikel administratiekosten van £1,00 in rekening te brengen en de oorspronkelijke bezorgkosten in te houden.

6.10 Als de bestelling niet binnen de gespecificeerde tijd in de door u gekozen winkel wordt afgehaald, behouden wij ons het recht voor voor elk terugontvangen artikel administratiekosten van £1,00 in rekening te brengen en de oorspronkelijke bezorgkosten in te houden. Als geen bezorgkosten werden gemaakt, behouden we ons het recht voor om £2,00 in te houden voor transitkosten.

6.11 Als de bestelling niet binnen 10 dagen in de door u gekozen winkel wordt afgehaald, behouden wij ons het recht voor voor elk terugontvangen artikel administratiekosten van £1,00 in rekening te brengen en de oorspronkelijke bezorgkosten in te houden. Als geen bezorgkosten werden gemaakt, behouden we ons het recht voor om £2,00 in te houden voor transitkosten.

Risico en eigendom

7.1 Het risico van schade aan of verlies van de Goederen gaat op u over, indien de goederen op een andere wijze dan in onze vestiging worden geleverd, op het moment van bezorging of, indien u de Goederen niet in ontvangst neemt, het moment waarop u de Goederen hebt afgehaald.

7.2 Niettegenstaande bezorging van en overdracht van risico voor de Goederen aan u, gaat de eigendomsoverdracht van de Goederen niet op u over tot de volledige betaling van de prijs van de Goederen op onze rekening is bijgeschreven.

7.3 Tot het moment waarop het eigendom van de Goederen op u overgaat en wanneer u verzuimt in overeenstemming met deze Voorwaarden voor de Goederen te betalen, hebben wij het recht te allen tijde van u te verlangen de Goederen aan ons te leveren en als u verzuimt dit te doen een gerechtelijk bevel te verkrijgen om het gebouw te betreden waar de Goederen zijn opgeslagen om de Goederen weer in bezit te nemen.

Garanties en aansprakelijkheid

8.1 Voor zover uitdrukkelijk in deze Voorwaarden is bepaald en slechts in het geval dat de Goederen worden verkocht aan een persoon die handelt als consument (in de zin van de Britse Unfair Contract Terms Act 1977), worden alle garanties, voorwaarden of andere bepalingen die door de wet of het gewoonterecht worden ingevoerd voor zover door geldende wetgeving toegestaan uitgesloten. Wanneer de Goederen worden verkocht aan een persoon die als consument handelt.

8.2 Wanneer de Goederen worden verkocht krachtens een consumententransactie (zoals beschreven in de (Britse) Consumer Transactions (Restrictions on Statements) Order 1976, met wijzigingen) zijn deze Voorwaarden niet van invloed op uw wettelijke rechten. Nadere informatie over uw wettelijke rechten is verkrijgbaar van Trading Standards of een Citizen Advice Bureau.

8.3 De garantie in Clausule 8.1 is niet van toepassing op een defect in de Goederen die voortvloeit uit normale slijtage, opzettelijke schade, ongeval, nalatigheid door u of een derde partij, uw gebruik van de Goederen op een wijze die niet door ons is aanbevolen, uw verzuim om onze instructies op te volgen, of enige aanpassing of reparatie die u zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring uitvoert.

8.4 In het onwaarschijnlijke geval dat de Goederen niet aan deze Voorwaarden voldoen, dient u ons dit zo snel mogelijk na bezorging te laten weten. Wij zullen de Goederen afhalen op een datum die in overleg is afgesproken of u vragen de Goederen op onze kosten aan ons te retourneren en zodra we hebben gecontroleerd dat de goederen defect zijn, zullen we:
(a) u het volle of een deel van het bedrag terugbeta;
(b) de Goederen vervangen; of
(c) de Goederen repareren.

8.5 Behoudens Clausule 8.6 en Clausule 8.7, indien een der partijen verzuimt om aan deze Voorwaarden te voldoen, is geen der partijen verantwoordelijk voor verliezen die door de ander als gevolg hiervan worden geleden, behalve voor die verliezen die een voorzienbare consequentie zijn van het verzuim om aan deze Voorwaarden te voldoen.

8.6 Behoudens Clausule 8.7 is geen van ons verantwoordelijk voor verliezen die voortvloeien uit verzuim om aan deze Voorwaarden te voldoen en die vallen onder de categorieën inkomstenderving, winstderving, zakelijk verlies, verlies van verwachte besparingen, verlies van data en tijdsverlies. Deze Clausule 8.6 zal echter geen vorderingen uitsluiten voor voorzienbaar verlies van of schade aan uw fysieke eigendommen.

8.7 Niets in deze voorwaarden vormt op enigerlei wijze een uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid voor de dood of het persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, fraude of bedrog, niet-nakoming van de verplichtingen opgelegd door Artikel 12 van de Britse Sales of Goods Act 1979 of Artikel 2 van de Britse Supply of Goods and Services Act 1982, defecte goederen krachtens de Britse Consumer Protection Act 1987 of enige ander zaak waarvoor het illegaal of onwettig voor ons zou zijn om te trachten onze aansprakelijkheid uit te sluiten.

Algemeen

9.1 Geen der partijen is aansprakelijk jegens de ander of wordt geacht Contractbreuk te plegen vanwege vertraging of verzuim om een verplichting van die partij na te komen indien de vertraging of het verzuim te wijten is aan een daad of oorzaak buiten de redelijke invloedssfeer van die partij.

9.2 Deze Voorwaarden strekken niet tot het verlenen van een voordeel aan een derde partij.

9.3 Kennisgevingen die beide partijen krachtens deze Voorwaarden aan de ander moeten of mogen doen worden schriftelijk of per e-mail gedaan en gericht aan de andere partij en bezorgd op het adres of e-mailadres dat op het tijdstip van bevestiging van de bestelling wordt verstrekt of een volgend of ander adres dat van tijd tot tijd door de ene partij aan de andere wordt meegedeeld.

9.4 Indien we geen actie tegen u nemen voor een Contractbreuk weerhoudt dit ons er niet van om actie tegen u te nemen met betrekking tot een volgende schending van dezelfde of een andere bepaling.

9.5 Wanneer een bevoegde autoriteit oordeelt dat een Voorwaarde geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet ten uitvoer te brengen is, zal het ongeldige deel worden verwijderd hetgeen niet van invloed zal zijn op de geldigheid van de resterende Voorwaarden.

9.6 Het Contract en deze Voorwaarden worden beheerst door het recht van Engeland en Wales en u stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse gerechtshoven.

9.7 Wij behouden ons het recht voor om de telefoongesprekken die onze medewerkers ontvangen en voeren te monitoren en vast te leggen, en zorgen ervoor dat onze klanten de allerbeste service ontvangen.

9.8 De auteursrechten op alle foto’s, afbeeldingen en omschrijvingen die in onze catalogus en op onze website zijn vermeld, berusten bij Yours Clothing Limited en deze foto's, afbeeldingen en omschrijvingen mogen niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van Yours Clothing Limited worden gereproduceerd.

9.9 Alle contacten die wij onderhouden in verband met deze Voorwaarden en alle Contracten zijn in de Engelse taal.

9.10 U kunt uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden niet aan anderen overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, die wij niet onredelijk zullen weigeren. We kunnen alle of individuele rechten en verplichtingen krachtens deze Voorwaarden aan een andere organisatie overdragen, maar dit is niet van invloed op uw rechten uit hoofde van deze Voorwaarden.

Uw recht op annulering

10.1 Indien, u om ongeacht welke reden ontevreden over de Goederen bent, heeft u het recht uw bestelling te allen tijde binnen zeven werkdagen vanaf de dag na de datum waarop de goederen werden ontvangen te annuleren.

10.2 Als u wilt annuleren voordat de Goederen zijn verzonden, wordt u verzocht zo snel als redelijkerwijs mogelijk per e-mail (customerservices@yoursclothing.co.uk) of telefoon (08448 204 204 tegen lokaal tarief) contact met ons op te nemen.

10.3 Indien u wilt annuleren nadat de Goederen zijn verzonden, dient u de Goederen naar ons te retourneren en te vermelden of u de goederen wilt ruilen of een restitutie wenst. U bent wettelijk verplicht om de Goederen met redelijke zorg te behandelen als ze in uw bezit zijn. Als u niet aan deze verplichting voldoet, hebben wij een recht tot vordering van compensatie ten aanzien van u. Raadpleeg ons Retourbeleid.

10.4 Het recht van annulering is niet van toepassing als Goederen speciaal volgens uw specificatie zijn gemaakt of op uw verzoek specifiek zijn aangepast.

Actiecodes

11.1 Wij kunnen u af en toe actiecodes verstrekken. Het gebruik door u van een actiecode met betrekking tot een bestelling wordt alleen toegestaan wanneer deze code eenmalig en door de persoon voor wie hij was bedoeld wordt gebruikt.

11.2 Actiecodes zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.

11.3 Er wordt geen alternatief in contanten voor de actiecode geboden.

11.4 We kunnen de actiecode te allen tijde zonder kennisgeving intrekken.

11.5 Actiecodes zijn alleen beschikbaar voor bestellingen voor het vasteland van het Verenigd Koninkrijk tenzij anders vermeld.

11.6 Actiecodes kunnen niet worden gebruikt voor de betaling van bezorgkosten en voor afgeprijsde artikelen tenzij anders vermeld.

11.7 Actiecodes kunnen niet na de vervaldatum worden gebruikt.

11.8 Actiecodes worden alleen geaccepteerd als ze op het moment van bestellen worden ingevoerd. We passen actiecodes niet toe nadat de bestelling is verzonden zonder toepassing van de actiecode. Controleer uw bestelling goed voordat u hem plaatst om teleurstelling te voorkomen.

11.9 De actiecode wordt op de gekochte Goederen toegepast. Eventuele retourzendingen van of restituties voor Goederen die met de voordelen van de actiecode zijn gekocht zijn op basis van het niet langer geldig zijn van de actiecode en derhalve wordt de volledige prijs geacht van toepassing te zijn op alle producten die met die bestelling zijn gekocht.

11.10 Actiecodes voor korting worden proportioneel op alle artikelen van een bestelling toegepast afhankelijk van de kosten van de producten. Voor eventueel retour gezonden artikelen wordt dit proportionele bedrag afgetrokken van eventuele verschuldigde restituties.

Prijsvragen

12.1 We kunnen u naar eigen oordeel prijsvragen aanbieden op momenten en manieren die wij toepasselijk achten.

12.2 Alle aangeboden prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet door een alternatief in contanten worden vervangen.

12.3 Slechts één inzending per persoon, per woonadres is toegestaan tenzij anders vermeld. Wij kunnen naar eigen oordeel dubbele inzendingen ongeldig verklaren.

12.4 Er is slechts één winnaar per prijsvraag, die na de sluitingsdatum willekeurig wordt gekozen tenzij anders vermeld.

12.5 Onze beslissing met betrekking tot de winnaar van de prijsvraag is definitief en er wordt geen correspondentie over gevoerd.

12.6 Winnaars krijgen per e-mail bericht.

12.7 Prijzen worden op onze kosten op het door u opgegeven adres bezorgd. U geeft ons alle noodzakelijke informatie om ervoor te zorgen dat de prijs zo snel als redelijkerwijs mogelijk is wordt bezorgd.

12.8 Prijsvragen zijn alleen open voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk.

12.9 Werknemers en familieleden en vrienden van werknemers van Yours Clothing Limited zijn van deelname uitgesloten.

12.10 Lees de algemene voorwaarden van alle prijsvragen zorgvuldig door voordat u eraan deelneemt.

12.11 'Win £1000 prijsvraag’ Door uw e-mailadres in te sturen stemt u ermee in regelmatig e-mails van Yours Clothing te ontvangen. U kunt u altijd voor deze e-mails afmelden.

Een vriend(in) aanmelden

13.1 Wij kunnen naar eigen oordeel een actie voeren waarbij u een beloning ontvangt als u een vriend(in) aanmeldt die vervolgens Goederen van ons koopt.

13.2 Wij behouden ons het recht voor de aanbieding te allen tijde te vervangen of wijzigen. Eventuele ongebruikte codes moeten voor de vervaldatum worden gebruikt.

13.3 Wij behouden ons het recht voor om de actie “Een vriend(in) aanmelden” te allen tijde te beëindigen. Als wij besluiten dit te doen, kunnen alle ongebruikte vouchers voor aangemelde vriend(inn)en tot en met de einddatum worden gebruikt.

13.4 U bent er verantwoordelijk voor de toestemming van uw vriend(in) te krijgen voordat u hem/haar als vriend(in) aanmeldt. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor een individuele klacht in dit opzicht nadat u de gegevens van uw vriend(in) aan ons hebt verstrekt.

13.5 U ontvangt geen voordeel via de actie als uw vriend(in) al klant bij ons is.

13.6 Deze aanbieding is alleen beschikbaar voor klanten op het vasteland van het Verenigd Koninkrijk tenzij anders vermeld.

Multibuy-aanbiedingen

14.1 Wij kunnen naar eigen oordeel multibuy-acties houden. Dergelijke aanbiedingen geven u het recht om twee artikelen te kopen en één te betalen, het artikel met de laagste prijs in de actie gratis te krijgen of de kortingsprijs te betalen als u ten minste het minimum aantal in aanmerking komende artikelen in een enkele transactie koopt. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de actie op elk moment te wijzigen of in te trekken.

14.2 Multibuy-acties zijn niet beschikbaar voor artikelen die permanent in prijs zijn verlaagd of voor afgeprijsde artikelen.

14.3 Wij behouden ons het recht voor de aanbieding te allen tijde in te trekken of wijzigen.

14.4 Er wordt geen alternatief in contanten verstrekt.

14.5 Als u Goederen wilt ruilen of retourneren die u met een multibuy-actie waarbij u een gratis geschenk heeft gekregen hebt gekocht, dienen alle in aanmerking komende artikelen te worden geretourneerd. Voor het gratis artikel kan geen restitutie in geld of krediet worden verstrekt. Voor alle andere retourzendingen van multibuy-artikelen waarbij ten minste een van de multibuy-artikelen wordt geretourneerd geldt dat de multibuy-actie ongeldig is en dat restituties worden gebaseerd op de bestelprijs zonder toepassing van de multibuy-actie.

Transacties met cadeaubonnen en Christmas Club Cards (Kerstclubkaarten).

15.1 Als u met een cadeaubon voor goederen betaalt en u uw bestelling wilt annuleren of uw artikelen wilt retourneren, kunt u dit doen. Wij kunnen echter het bedrag niet rechtstreeks op uw cadeaubon restitueren. In plaats daarvan kunnen we het bedrag alleen als winkelkrediet restitueren, waarbij het bedrag dat u oorspronkelijk hebt betaald aan uw rekening bij Yours Clothing wordt toegevoegd en voor toekomstige aankopen kan worden gebruikt.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u en worden niet geacht deze Overeenkomst te hebben geschonden vanwege een vertraging in de uitvoering of verzuim van de uitvoering van onze plichten indien de vertraging of het verzuim het gevolg is van een oorzaak buiten onze invloedssfeer. Behoudens de algemeenheid van het bovenstaande, worden de volgende als oorzaken buiten onze redelijke invloedssfeer beschouwd:

16.1 Natuurgeweld, explosie, overstroming, storm, brand of ongeval;

16.2 Oorlog of oorlogsdreiging, sabotage, opstand, civiele onrust of rekwisitie;

16.3 Handelingen, beperkingen, voorschriften, verordeningen, verboden of maatregelen van enige soort van de kant van overheden, parlementaire of lokale autoriteiten;

16.4 Invoer- of uitvoerregels of embargo's;

16.5 Stakingen, lock-outs of andere industriële acties of handelsgeschillen (ongeacht of daar werknemers van ons of een derde partij bij betrokken zijn);

16.6 Stroomstoring of storing van machines;

16.7 Vertragingen met leveringen vanwege slechte weersomstandigheden.

In de winkel reserveren

Uw artikelen worden maximaal 48 uur in uw gekozen winkel voor u gereserveerd nadat u uw bevestigingsmail hebt ontvangen.

U ontvangt binnen een paar uur een e-mail waarin wordt bevestigd dat u de artikelen kunt afhalen - probeer ze niet af te halen voordat u deze bevestigingsmail hebt ontvangen.

Toon uw bevestigingsmail wanneer u uw Goederen in de winkel ophaalt.

Er vindt geen betaling online plaats voor In de winkel reserveren. U betaalt als u uw artikelen in de winkel afhaalt.

Yours Clothing Limited is een vennootschap ingeschreven in Engeland en Wales.

BTW nr. gb 638 3272 29
Inschrijfnr. 2886196.


Klarna
Master Card
Visa Card
Sign Up for Exclusive News and Offers >Close